Zřizovatel:  Obec Vitějovice - IČO 00250813
Zřizovací listina: ze dne 18.11. 2002
Zařazení do sítě škol: 1.1. 2003, č.j. 14 677/03-21
Právní forma: příspěvková organizace /IČO 70993378/

 

Velikost školy

V současné době se v ZŠ Vitějovice vzdělává 39 žáků 1. až 5. postupného ročníku. Jedná se o školu trojtřídní, kde vyučování probíhá ve třech moderně vybavených kmenových učebnách s interaktivními tabulemi, připojením na internet a novým školním nábytkem. Po rekonstrukci podkroví školy v roce 2020 škola disponuje novou počítačovou učebnou. Od školního roku 2021/2022 je součástí školy také nová školní družina s kapacitou 30 žáků.  

Umístění školy, materiální a technické podmínky

Škola sídlí v budově čp. 12. Součástí školy je i pozemek školního dvora a školního hřiště. Škola dále disponuje malou školní tělocvičnou, ředitelnou školy a sborovnou a kabinetem. Materiálně technické zabezpečení budovy dále tvoří sklep, plynová kotelna, dívčí a chlapecké WC. Prostorové podmínky jsou vyhovující.

Charakteristika žáků a pedagogického sboru

Školu navštěvují děti z obcí Vitějovice, Hracholusky a Obora. Pedagogický sbor je tvoře pedagogy s předepsaným odborným pedagogickým vzděláním. Svoji pedagogickou odbornost si učitelé dále zvyšují kurzy DVPP.

Charakteristika vzdělávacího programu

Žáci školy se vzdělávají podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola pro život", který vychází z RVP pro základní vzdělávání čj. 31504/2004-22 ze dne 13.12 2004.

Škola pro své žáky otvírá každoročně zájmové kroužky a nepovinný předmět Náboženství. Všichni žáci školy se účastní každým rokem plaveckého výcviku. Škola pořádá též některé další kulturní a sportovní aktivity. Pořádáme maškarní karneval, velikonoční výstavu prací žáků, sportovní den, kterým si připomínáme MDD. Další aktivitou jsou akce sběru starého papíru, jichž se účastní široká vitějovická veřejnost.

Spolupráce s institucemi

K 27. 10. 2005 byla ustanovena školská rada, která má tři členy. Schází se minimálně 2x ročně. Kromě bodů, které musí školská rada projednávat ze zákona (schvalování výroční zprávy a školního řádu) se členové rady vyjadřují i dalším otázkám rozvoje školy. Škola během školního roku organizuje 4 třídní schůzky rodičů. Hlavní institucí, s kterou škola komunikuje je zřizovatel školy Obec Vitějovice. Komunikace probíhá především v úrovni starosta obce /zastupitelstvo/ - ředitel školy. Mezi další instituce, s kterými škola spolupracuje, patří Pedagogicko-psychologická poradna Prachatice, MÚ Prachatice - odbor školství a odbor sociálních věcí. Dále škola spolupracuje s Policií ČR v Prachaticích a v Netolicích.